กลับไปที่รายการ โพสต์ใหม่

แจกทุน นิติวิทยาศาสตร์


กรมตำรวจแห่งสหพันธ์รัฐออสเตรเลีย มอบทุนนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ ม.มหิดล 6 ทุนกว่า 3 แสนบาท หวังพัฒนาบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ของไทย

       ศ.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เมื่อปีพุทธศักราช 2547 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) ขึ้น เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยได้จำลองหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์มาจากมหาวิทยาลัยสแตรทไคลด์ ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของไทยให้ เข้มแข็ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการที่จะสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
      
       ต่อ มาเมื่อปี 2551 กรมตำรวจแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) มีโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ และได้ริเริ่มดำเนินโครงการนี้ในประเทศ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการมอบทุนการศึกษา Australian Federal Police (AFP) - Australian Embassy มูลค่าประมาณ 1.9 ล้านบาทให้แก่ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรฯนี้ จำนวน 6 คน และได้มอบให้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

       ดร.ณัฏ ฐินี พันธ์วิศวาศ ประธานหลักสูตรฯ ได้กล่าวถึงการให้ทุนของ AFP ว่า เป็นการสนับสนุนให้นักวิทยาศาสตร์ ไทยได้พัฒนาศักยภาพตนเอง โดยผู้รับทุนต้องเป็นข้าราชการที่ทำงานอยู่ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถกลับทำงานที่ต้นสังกัดเองได้
      
       ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน มีบัณฑิตจบการศึกษาจากหลักสูตรฯ แล้วประมาณ 53 คน โดยเข้าปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน และมีผู้รับทุนไปแล้ว 12 คน สำหรับปี 2553 นี้ มีข้าราชการตำรวจจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับทุนจำนวน 4 ราย และข้าราชการจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมได้รับทุนจำนวน 2 ราย

       กรรณิการ์ สุทธิพจนารักษ์ นักศึกษาที่ได้รับทุน AFP รุ่นแรก และสำเร็จการศึกษาแล้ว ปัจจุบันเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ ประจำสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสถานที่เกิดเหตุเล่าว่า
      
       “เมื่อ ได้มาเรียน ทำให้เปิดโลกทรรศน์ ช่วยให้เราเข้าใจหลักการพิสูจน์หลักฐานและมีกระบวนการคิดที่ชัดเจนขึ้น มีงานวิจัยรองรับทำให้การตรวจพิสูจน์หลักฐานมีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้รับทุนการศึกษา ทำให้เราเรียนอย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย”
      
       ส่วน ร.ต.อ. หญิงอินทิรา สุทธิประภา จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จังหวัดนครนายก เผยว่า
      
       “การที่ได้มาเรียนทำให้ช่วย เพิ่มสมรรถนะกับเราในการทำหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเป็นอย่างมาก ทำให้เราเข้าใจกระบวนการทำงานของเราเพิ่มมากขึ้น รู้จักและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับคดีได้ลึกซึ้ง การมีทุนเจ้ามาทำให้เรามีโอกาสมากขึ้น สามารถลาเรียนได้เต็มเวลาในวันและเวลาราชการ ทำให้ทุ่มเทในการเรียนได้อย่างเต็มที่"
      
       สอบ ถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล หรือรายละเอียดกับทุนทุน AFP ได้ที่ 02-201-5070-1 และ 02-201-5091
มาร่วมสร้างสรรค์งานเขียนนิยาย  และสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

TOP

กลับไปที่รายการ